Αστικό Δίκαιο

Αποστολίδης Α. Βασίλειος
Δικηγορικό Γραφείο

– Οικογενειακο

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει όλο το φάσμα των υποθέσεων του οικογενειακού δικαίου με ιδιαίτερη ευαισθησία και ευθύνη προς τον πελάτη και τον άνθρωπο. Ειδικότερα, εξειδικεύεται στις γαμικές διαφορές, στις διαφορές από την ελεύθερη συμβίωση, στις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων και στις διαφορές από τη σχέση των συζύγων, καθώς και στις περιουσιακές τους διαφορές.

Ενδεικτικά, το δικηγορικό γραφείο ….. εξειδικεύεται στο χειρισμό όλων αυτών των υποθέσεων:

 • Έκδοση συναινετικού διαζυγίου
 • Έκδοση διαζυγίου με αντιδικία
 • Διανομή ή χωρισμός της κοινής περιουσίας των συζύγων
 • Κάθε διαφορά που προκύπτει από το Ν. 3719/2008 για την ελεύθερη συμβίωση, καθώς και διαφορές που προκύπτουν από το Ν. 4356/2015 για το σύμφωνο συμβίωσης.
 • Αναγνώριση τέκνου, αλλά και προσβολή της πατρότητας τέκνου, ή της μητρότητας αυτού
 • Ζητήματα Ανάληψης της επιμέλειας τέκνου
 • Ζητήματα Ρύθμισης επικοινωνίας γονέα με το τέκνο του
 • Ζητήματα Διατροφής
 • Υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας

– κληρονομικο

Οι δικηγόροι μας έχουν εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση κληρονομιών και τον χειρισμό διασυνοριακών ζητημάτων κληρονομικού δικαίου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• Διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας (μεταβίβαση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών)
• Πληρεξούσια
• Έκδοση Κληρονομητηρίων
• Σύνταξη και Προσβολή Διαθηκών
• Νομική Καθοδήγηση για Αποδοχή Κληρονομιάς
• Φορολογικά Ζητήματα
Διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας κατανοούν τις νομικές διαδικασίες και χειριζόμαστε κάθε νομικό ζήτημα, με τον ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

– εργατικο

Το γραφείο μας έχει εκτεταμένη εμπειρία στο χειρισμό εργατικών υποθέσεων. Οι δικηγόροι μας παράσχουν συστηματικά νομικές συμβουλές σε όλο το φάσμα θεμάτων εργατικού δικαίου, όπως:

 • Συμμόρφωση με το ελληνικό εργατικό δίκαιο
 • Ζητήματα εργατικού δικαίου στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης
 • Καταγγελία/τερματισμός συμβάσεων εργασίας
 • Ζητήματα ασφαλιστικών εισφορών/ευθύνη εργοδότη
 • Άδειες παραμονής διευθυντικού προσωπικού
 • Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί

Επίσης συστηματικά εκπροσωπούμε πελάτες μας ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και των επιτροπών επιθεώρησης εργασίας σε διαφορές αναφορικά με:

 

 • Καταγγελία/τερματισμό συμβάσεων εργασίας
 • Θέματα αποζημιώσεων
 • Αξιώσεις πληρωμής αποδοχών
 • Αθέμιτο ανταγωνισμό από πρώην εργαζομένους