Αθλητικό Δίκαιο

Αποστολίδης Α. Βασίλειος
Δικηγορικό Γραφείο

– Περιγραφη

Το αθλητικό δίκαιο, εξαιτίας της γιγάντωσης της βιομηχανίας του επαγγελματικού αθλητισμού, έχει αναχθεί σε αυτοτελή δικαιϊκό κλάδο που εμπερικλείει ρυθμίσεις του ποινικού, εργατικού, αστικού και εμπορικού δικαίου.

Η πρακτική εμπειρία και εξειδίκευση του γραφείου και των συνεργατών μας στην ειδική αθλητική νομοθεσία επιτρέπει να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επαγγελματίες αθλητές και αθλητικά σωματεία.

Μεταξύ των υπηρεσιών μας προς τους εμπλεκόμενους με τον επαγγελματικό αθλητισμό συγκαταλέγονται:

• Εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων δικαιοδοτικών οργάνων
• Εκπροσώπηση σε διαφορές μεταξύ αθλητών, σωματείων και προπονητών
• Εκπροσώπηση κατά τη σύναψη αθλητικών συμβολαίων και δικαστηριακή εκπροσώπηση σχετικά με διαφορές από αθλητικά συμβόλαια
• Εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων πειθαρχικών επιτροπών
• Νομική συμβουλευτική σχετικά με την ίδρυση, συγχώνευση και λειτουργία αθλητικών σωματείων
• Νομική συμβουλευτική σε ειδικά θέματα (π.χ περιστατικά βίας στο πλαίσιο αθλητικού γεγονότος, χρήση απαγορευμένων ουσιών κ.ά)
• Νομική συμβουλευτική σχετικά με την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων